Under Maintenance
इभेन्ट परियोजनाको अवधिको २०८० आषाढ मसान्तमा समाप्त भएको व्यहोरा विवितै हुनुपर्दछ । परियोजना हस्तान्तरण प्रयोजनको लागि कायम भएको यस सचिवालयको म्याद २०८० कार्तिक मसान्तमा सामाप्त हुने जानकारी लिनुहुन सम्बन्धित सवैका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।