भौचरमा आधारित तालिमका लागि आवेदकहरुको विवरण सच्याउने सम्बन्धी सूचना