काठमाण्डौ उपत्यका भित्र संचालन हुने भौचरमा आधारित छोटो अवधिको सीपमूलक तालिममा सहभागी हुन आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना