छात्रवृत्तिको लागि कबुलियतनामा फाराम भर्नु पर्ने सम्बन्धी सूचना ।