परियोजना सचिवालय

बुद्धनगर,  काठमाण्डौ

फोनं : ९७७-१-४७८६२११,९७७-१-४७८६३११,९७७-१-४७८६४११

टोल फ्रि नं.१६६००१६७७७७

फ्याक्स  : ९७७-१-४७८६५५०

इमेल : info@event.gov.np

eventproject2018@gmail.com

वेबसाइट : www.event.gov.np