कर्मचारीहरु

नाम : केशवप्रसाद दहाल
पद:परियोजना निर्देशक
फोन नं. : ०१-४७८६५५० एक्सटेन्सन नं.२५

 

नाम : 
पद : परियोजना उपनिर्देशक
फोन नं.: फोन नं. : ०१-४७८६५५० एक्सटेन्सन नं.२५

Text Box:

नाम : रविप्रसाद शर्मा
पद : योजना  अधिकृत
फोन नं. : ०१-४७८६५५० एक्सटेन्सन नं.२५

नाम : शोभाकर न्यौपाने 
पद : प्रोक्युरमेन्ट अफिसर
फोन नं : ०१-४११७५५० एक्सटेन्सन नं.२३

 

नाम : घनश्यमा खनाल
पद :  लेखा प्रमुख
फोन नं. : ०१-४७८६५५० एक्सटेन्सन नं.२५

Text Box:

नाम : अष्ट लामा
पद : अनुगमन अधिकृत
फोन नं. : ०१-४७८६५५० एक्सटेन्सन नं.२५

 

नाम : नेत्रनारायण पौडेल
पद : अनुगमन अधिकृत
फोन नं. : ०१-४७८६५५० एक्सटेन्सन नं.२५