छात्रवृत्तिको लागि प्रारम्भिक छनौटको मूल सूची तथा वैकल्पिक सूचीको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।